بیمه‌نامه اشخاص

درباره بیمه‌نامه اشخاص

بیمه اشخاص رشته ای از بیمه البرز است که موضوع آن تامین آرامش برای بیمه گذار در مقابل نگرانی های مربوط به معیشت او در دوران کهولت و یامعیشت خانواده اودر هنگام بروزحوادث پس ازفوت ونیز تامین هزینه درمان خودوخانواده در قبال این خطرات است.

پوشش‌های بیمه‌ای قابل ارائه

۱- فوت همسربه علت حادثه

۲- نقص عضووازکارافتادگی همسروهریک ازفرزندان به علت حادثه

۳- جبران هزینه های پزشکی ناشی ازحوادث خانواده(همسروفرزندان)

سرمایه بیمه

– مبلغ سرمایه فوت همسرحداکثر۷۵% سرمایه فوت یانقص عضوبیمه شده اصلی می باشد.

– سرمایه بیمه نقص عضو و ازکارافتادگی همسر وفرزندان ۴۰% سرمایه فوت همسرمی باشد.

– حداکثرسرمایه موردتعهدجهت جبران هزینه های پزشکی ناشی ازحوادث خانواده ۱۰% سرمایه فوت همسرمی باشد.

خطراتی که با موافقت بیمه گروپرداخت حق بیمه اضافی قابل پوشش است :

۱- جنگ، قیام، انقلاب، کودتا و اقدامات احتیاطی مقامات نظامی وانتظامی. خسارتهای ناشی ازشورش، آشوب، اغتشاش، بلوا وهرگونه اقدام تروریستی که بیمه شده درآن مباشرت،مشارکت ویامعاونت داشته باشد.

۲- خسارتهای ناشی از شورش، آشوب، اغتشاش، بلوا وهرگونه اقدام تروریستی درخارج ازکشور.

۳- خسارات ناشی ازخطرات وبلایای طبیعی ازقبیل سیل، زلزله، آتشفشان و ….

مستثنیات بیمه اشخاص

۱- فوت بیمه شده فاقددوسال سابقه بیمه ای مستمربه علت خودکشی(برای خطرات مشمول عمرزمانی).

۲- خودکشی ویا اقدام به آن درطول تمام سالهای بیمه ای(برای خطرات مشمول بیمه حوادث).

۳- مرگ بیمه شده فاقدسابقه بیمه ای(فوت به علت غیرحادثه)درطول مدت۶ ماه اول پوشش بیمه ای دراثربیماریهای سرطانی، بیماریهای مزمن کبدی، بیماریهای مزمن کلیوی، تومورهای مغزی، M.S ، سکته های قلبی ومغزی وایدزکه منشاءآنها قبل ازتاریخ شروع پوشش بیمه ای بیمه شده باشد.

۴- چنانچه بیمه شده هنگام رانندگی دچار حادثه گردد ودارای گواهینامه رانندگی مجاز ومتناسب آن وسیله نقلیه نباشد، اعم ازآنکه مقصر حادثه باشدیانباشد (صرفاً جهت خطرات مشمول بیمه حوادث).

۵- خسارتهای ناشی ازمستی، استعمال هرگونه موادمخدر، روان گردان ویاداروهای محرک بدون تجویزپزشک.

۶- خسارات اتباع خارجی که فاقد مجوزاقامت و پروانه کار باشند.

۷- عمد بیمه گذاروبیمه شده درتحقق خطر.

اگرچه، بیمه عمر و بانک دو ماهیت کاملا متفاوت دارند اما با در نظر گرفتن چند دلیل ساده می‌توانیم نتیجه بگیریم که خریدن بیمه عمر نسبت به سرمایه‌گذاری در بانک مزیت‌های بیشتری دارد.

بیمه‌گذار هنگام عقد قرارداد ذی‌نفعان بیمه عمر را تعیین می‌کند. در صورتی که ذی‌نفعان را مشخص نکرده باشد،‌ وراث قانونی ذی‌نفعان بیمه‌نامه خواهند بود.

اگر کسی به عمد اطلاعات غلط وارد کند و بیمه‌‌نامه را اشتباه پر کند؛ علاوه بر اینکه بیمه‌نامه فسخ می‌شود، حق بیمه هم دیگر قابل بازگشت نخواهد بود. اما در صورتی که در تکمیل بیمه‌نامه ناخودآگاه اشتباهی رخ بدهد؛ ارزش بازخرید بیمه‌نامه به فرد بر می‌گردد.

در این صورت، هزینه‌های بیمه‌گری از اندوخته بیمه عمر کم می‌شود تا پوشش‌های بیمه‌ای قطع نشود. در صورتی که اندوخته به صفر برسد، ‌بیمه‌نامه باطل خواهد شد.

نحوه پرداخت حق بیمه‌ عمر منعطف و میزان توان مالی ما نحوه پرداخت آن را مشخص می‌کند.  اما عاقلانه‌تر این است که آن را به صورت سالانه پرداخت کنیم. چون سودی که به سرمایه‌ ما تعلق می‌گید روزشمار است. به همین خاطر سود پولی که به صورت سالانه پرداخت کنیم؛ نسبت به پولی که قسطی بپردازیم بیشتر می‌شود.