بیمه اشخاص

بیمه اشخاص رشته ای از بیمه البرز است که موضوع آن تامین آرامش برای بیمه گذار در مقابل نگرانی های مربوط به معیشت او در دوران کهولت و یامعیشت خانواده اودر هنگام بروزحوادث پس ازفوت ونیز تامین هزینه درمان خودوخانواده در قبال این خطرات است.

پوشش‌های بیمه‌ای قابل ارائه

۱- فوت همسربه علت حادثه

۲- نقص عضووازکارافتادگی همسروهریک ازفرزندان به علت حادثه

۳- جبران هزینه های پزشکی ناشی ازحوادث خانواده(همسروفرزندان(

سرمایه بیمه

– مبلغ سرمایه فوت همسرحداکثر۷۵% سرمایه فوت یانقص عضوبیمه شده اصلی می باشد.

– سرمایه بیمه نقص عضو و ازکارافتادگی همسر وفرزندان ۴۰% سرمایه فوت همسرمی باشد.

– حداکثرسرمایه موردتعهدجهت جبران هزینه های پزشکی ناشی ازحوادث خانواده ۱۰% سرمایه فوت همسرمی باشد.

خطراتی که با موافقت بیمه گروپرداخت حق بیمه اضافی قابل پوشش است :

۱- جنگ، قیام، انقلاب، کودتا و اقدامات احتیاطی مقامات نظامی وانتظامی. خسارتهای ناشی ازشورش، آشوب، اغتشاش، بلوا وهرگونه اقدام تروریستی که بیمه شده درآن مباشرت،مشارکت ویامعاونت داشته باشد.

۲- خسارتهای ناشی از شورش، آشوب، اغتشاش، بلوا وهرگونه اقدام تروریستی درخارج ازکشور.

۳- خسارات ناشی ازخطرات وبلایای طبیعی ازقبیل سیل، زلزله، آتشفشان و ….

مستثنیات

۱- فوت بیمه شده فاقددوسال سابقه بیمه ای مستمربه علت خودکشی(برای خطرات مشمول عمرزمانی).

۲- خودکشی ویا اقدام به آن درطول تمام سالهای بیمه ای(برای خطرات مشمول بیمه حوادث).

۳- مرگ بیمه شده فاقدسابقه بیمه ای(فوت به علت غیرحادثه)درطول مدت۶ ماه اول پوشش بیمه ای دراثربیماریهای سرطانی، بیماریهای مزمن کبدی، بیماریهای مزمن کلیوی، تومورهای مغزی، M.S ، سکته های قلبی ومغزی وایدزکه منشاءآنها قبل ازتاریخ شروع پوشش بیمه ای بیمه شده باشد.

۴- چنانچه بیمه شده هنگام رانندگی دچار حادثه گردد ودارای گواهینامه رانندگی مجاز ومتناسب آن وسیله نقلیه نباشد، اعم ازآنکه مقصر حادثه باشدیانباشد (صرفاً جهت خطرات مشمول بیمه حوادث).

۵- خسارتهای ناشی ازمستی، استعمال هرگونه موادمخدر، روان گردان ویاداروهای محرک بدون تجویزپزشک.

۶- خسارات اتباع خارجی که فاقد مجوزاقامت و پروانه کارباشند.

۷- عمد بیمه گذاروبیمه شده درتحقق خطر.

تماس و مشاوره