بيمه اشخاص رشته ای از بيمه البرز است که موضوع آن تامين آرامش برای بيمه گذار در مقابل نگراني هاي مربوط به معيشت او در دوران کهولت و يامعيشت خانواده اودر هنگام بروزحوادث پس ازفوت ونيز تامين هزينه درمان خودوخانواده در قبال این خطرات است.

پوشش‌های بيمه‌ای قابل ارائه

۱- فوت همسربه علت حادثه

۲- نقص عضووازكارافتادگي همسروهريك ازفرزندان به علت حادثه

۳- جبران هزينه هاي پزشكي ناشي ازحوادث خانواده(همسروفرزندان(

سرمايه بيمه

- مبلغ سرمايه فوت همسرحداكثر۷۵% سرمايه فوت يانقص عضوبيمه شده اصلي مي باشد.

- مبلغ سرمايه بيمه نقص عضووازكارافتادگي همسر وفرزندان ۴۰% سرمايه فوت همسرمي باشد.

- حداكثرسرمايه موردتعهدجهت جبران هزينه هاي پزشكي ناشي ازحوادث خانواده ۱۰% سرمايه فوت همسرمي باشد.

خطراتي كه با موافقت بيمه گروپرداخت حق بيمه اضافي قابل پوشش است :

۱- جنگ، قيام، انقلاب، كودتا و اقدامات احتياطي مقامات نظامي وانتظامي. خسارتهاي ناشي ازشورش، آشوب، اغتشاش، بلوا وهرگونه اقدام تروريستي كه بيمه شده درآن مباشرت،مشاركت ويامعاونت داشته باشد.

۲- كليه خسارتهاي ناشي از شورش، آشوب، اغتشاش، بلوا وهرگونه اقدام تروريستي درخارج ازكشور.

۳- كليه خسارات ناشي ازخطرات وبلاياي طبيعي ازقبيل سيل، زلزله، آتشفشان و ....

مستثنيات

۱- فوت بيمه شده فاقددوسال سابقه بيمه اي مستمربه علت خودكشي(براي خطرات مشمول عمرزماني).

۲- خودكشي ويا اقدام به آن درطول تمام سالهاي بيمه اي(براي خطرات مشمول بيمه حوادث).

۳- فوت بيمه شده فاقدسابقه بيمه اي(فوت به علت غيرحادثه)درطول مدت۶ ماه اول پوشش بيمه اي دراثربيماريهاي سرطاني، بيماريهاي مزمن كبدي، بيماريهاي مزمن كليوي، تومورهاي مغزي، M.S ، سكته هاي قلبي ومغزي وايدزكه منشاءآنها قبل ازتاريخ شروع پوشش بيمه اي بيمه شده باشد.

۴- چنانچه بيمه شده هنگام رانندگي دچار حادثه گردد وداراي گواهينامه رانندگي مجاز ومتناسب آن وسيله نقليه نباشد، اعم ازآنكه مقصر حادثه باشديانباشد (صرفاً جهت خطرات مشمول بيمه حوادث).

۵- كليه خسارتهاي ناشي ازمستي، استعمال هرگونه موادمخدر، روان گردان وياداروهاي محرك بدون تجويزپزشك.

۶- كليه خسارات اتباع خارجي كه فاقد مجوزاقامت و پروانه كارباشند.

۷- عمد بيمه گذاروبيمه شده درتحقق خطر.

 
 
تماس و مشاوره
× چطور میتونم کمکتون کنم؟